Služby

Ak chceme, aby sa využívanie obnoviteľných energetických zdrojov energie a energetická efektívnosť stali bežnými súčasťami našich životov, musíme o nich nielen hovoriť. Ponúkame svoje odborné kapacity záujemcom o informácie, aj o vypracovanie projektov.

Vieme nezávisle zhodnotiť potenciál jednotlivých riešení v konkrétnych podmienkach.

Dokážeme pripraviť žiadosti o podporu z fondov EÚ tak, aby im ani z formálnej ani z obsahovej stránky nič nechýbalo.

Spolupracujeme so štátnou aj verejnou správou, s veľkými energetickými firmami, s bankami, ale aj s malými a strednými podnikateľmi.

Neobmedzujeme sa hranicami Slovenska – naše projekty pozná aj západná Európa, naša pomoc smerovala na Balkán a do strednej Ázie.

ECB je členom Slovenského výboru Svetovej energetickej rady, Asociácie energetických manažérov, asociovaným členom záujmového združenia miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetiku CITENERGO, pracuje v poradných orgánoch Európskej komisie akou je sieť ManagEnergy a slovenských vládnych inštitúcií napr. Stálej medzirezortnej komisii pre prípravu akčných plánov energetickej efektívnosti, spolupodieľa sa na pripomienkovaní novej slovenskej energetickej legislatívy.