Referencie

Poskytujeme svoje služby a skúsenosti s využívaním OZE a s energetickou efektívnosťou podnikateľským, finančným subjektom, verejnoprávnym inštitúciám a aj nekomerčnému sektoru zo Slovenska a zahraničia. Z posledných rokov vyberáme:

 • Energetický audit sídla Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Kto má záujem, môže si všimnúť, že tento audit bol pre daňových poplatníkov dobrou investíciou. Na jeho základe prechádza budova významnou kúrou zameranou na zabezpečenie enrgetickej efektívnosti.
 • Energetické audity priemyselných prevádzok spoločnosti OSPRA INVEST, s.r.o., LEONI Slowakia, s.r.o., Zlieváreň Trnava, s.r.o., HSG Zander Slovakia, s.r.o.
 • Energetické audity budov v správe Mesta Malacky
 • Vypracovanie Energetickej koncepcie okresu Veľký Krtíš. Koncepcia vznikla v rámci projektu E4C.
 • Štúdie realizovateľnosti bioplynových staníc. Pre rôznych záujemcov zo zahraničia sme pripravovali štúdie realizovaťenosti výstavby bioplynových staníc na Slovensku (napr. CMC, s.r.o. – Posudok investičného zámeru na stavbu Bioplynovej stanice na farme dojníc Detva).
 • Desiatky energetických auditov verejného osvetlenia a príprava žiadostí o nenávratný finančný príspevok (štrukturálne fondy a Nórsky finančný mechanizmus) na projekty rekonštrukcie VO pre obce na Slovensku, ktoré vypracovali pracovníci zo špecializovaného oddelenia - Opens external link in new windowCEVO
 • Príprava žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych a iných fondov – eurofondov:
  Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR “Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ústavu na výkon väzby v Leopoldove prostredníctvom zmeny palivovej základne” , “Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Liečebno-rehabilitačného strediska Omšenie”, “Inštalácia slnečných kolektorov ÚVTOS Banská Bystrica – Kráľová” a “Inštalácia slnečných kolektorov ÚVTOS Košice – Šaca”
 • Technicko-ekonomické hodnotenie projektov a iné:
  JSE, s.r.o. – Posudok a energetický audit projektu výstavby fotovoltickej elektrárne v Jelšave
  ELTEC a.s. – Vypracovanie posudku projektu výstavby fotovoltických elektrární Jelenie Jamy, v Novej Lehote a v Piešťanoch
  ASFALT Energy, s.r.o. – Posudok investičného zámeru projektu výstavby fotovoltickej elektrárme Kožuchov
 • Analýzy trhového prostredia:
  GontourGlobal Solutions Holding Limited – príprava Štúdie realizovateľnosti projektu výstavby kogeneračnej jednotky
  WINDKRAFT SIMONSFELD AG - štúdia “Základné podmienky výstavby projektov fotovoltických elektrární v SR”
  TPA Horwath A&A, s.r.o. – zber údajov pre potreby analýzy trhu s elektrinou v SR a ČR
 • Iné:
  Vlastníci bytov a NP Osuského 2,4,6 – Výpočet koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestností pre bytový dom
 • Vzdelávanie a nezávislé hodnotenia:
  * MSc Program “Renewable Energy in Central and Eastern Europe”medzinárodné postgraduálne štúdium: V spolupráci s Technickou univerzitou Viedeň, West Hungarian University Mosonmagyaróvár a Energie park Bruck/Leitha už vyše osem rokov pripravujeme študijné bloky zamerané na slovenskú energetiku.
   * Nezávislé hodnotenie projektových žiadostí pre Nadáciu Ekopolis  vrámci posudzovaní pridelenia podpory prostredníctvom fondu Živá energia.
  * Siemens, s.r.o. – Roadshow EPC (Energy Performance Contracting) v ôsmych slovenských mestách
  * LCE – Low cost expo, a.s. – každoročné zabezpečenie poradenskej zóny vrámci výstavného podujatia DOM EXPO v Nitre
  * Pre Európsku investičnú banku sme v spolupráci s občianskym združením Obviam regio pripravili hodnotiacu štúdiu úspešnosti implementácie nástrojov “JESSICA” (inovatívny finančný mechanizmus EÚ zameraný na obnovu miest a ich častí) na Slovensku vrátane analýzy dopytu po jej finančných produktoch a dopadov využívania uvedeného podporného mechanizmu v oblasti bytového fondu a obnovy verejných budov na Slovensku.