Príprava zákona o energetickej hospodárnosti budov v Moldavsku

PODPORA TVORBY NOVÉHO LEGISLATÍVNEHO RÁMCA PRE HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

V júni 2009 sa v dvoch štátoch – Moldavsku a Kirgizsku začal nový projekt financovaný zo zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) s názvom Podpora tvorby nového legislatívneho rámca pre hodnotenie energetickej hospodárnosti budov.

Cieľom projektu je poskytnúť v oboch štátoch miestnym inštitúciám zodpovedným za tvorbu legislatívy, asistenciu pri príprave regulačného rámca v sektore budov a pri zavádzaní hodnotenia energetickej hospodárnosti budov v súlade s Európskou Smernicou o energetickej hospodárnosti budov 2002/91/ES, zvyšovať odbornosť miestnych orgánov a odborníkov pôsobiacich v sektore budov.

Medzinárodný tím odborníkov tvorí Energetické Centrum Bratislava (Slovensko) ako koordinátor, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., (Slovensko) a Dánsky výskumný ústav stavebný, ktorí už majú skúsenosti so zavádzaním a implementáciou spomínanej smernice o energetickej hospodárnosti budov, technických noriem a predpisov na Slovensku a v Dánsku. Tím spolupracuje s miestnymi technickými expertmi: Alianciou pre energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje v Moldavsku, Občianskou environmentálnou nadáciou UNISON v Kyrgyzsku a v neposlednom rade s miestnymi orgánmi – Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Moldavskej republiky (MVRR) a Štátnou agentúrou pre architektúru a výstavbu v Kirgizsku (GOSSTROY).

Tím odborníkov pripravil primárnu legislatívu – Zákon o energetickej hospodárnosti budov v Kyrgyzsku a sekundárnu legislatívu – Vyhlášku o Energeticej hospodárnosti budov a Vyhlášku o Pravidelnej kontrole kotlov a vykurovacích sústav v Moldavsku a Kyrgyzsku. Hlavným cieľom týchto dokumentov je vytvoriť právny rámec a podmienky pre navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov. Sú zamerané na zníženie potreby tepla a potreby energie pre vykurovanie a prípravu teplej vody, so zreteľom na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií nových a významne obnovovaných budov (rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, školy a budovy so zmiešaným využitím). Posudzuje sa  systém dodávky energie, výroby tepla a energie, ktoré majú vplyv na celkovú dodanú energiu, primárnu energiu a emisie CO2. Zákon a vyhláška budú vytvárať komplexný právny rámec, stanovujúci povinnosti, požiadavky a sankcie.

Vďaka podpore miestnych úradov MVRR v Moldavsku a GOSSTROY-a v Kyrgyzsku, bol obsah pripravenej legislatívy schválený s miestnymi ministerstvami a sú pripravené na ich predloženie do medzirezortného pripomienkovania.

V Januári 2011 bol predložený do medzirezortného pripomienkovania nový Zákon o Energetickej Hospodárnosti Budov v Kirgizsku. Zákon je zároveň súčasťou plánu prípravy legislatívneho rámca Kirguizskej republiky na prvý kvartál roku 2011.

V záujme podpory pripravenej právnej úpravy bol vytvorený manuál a metodika ako pomôcka na používanie pripraveného kalkulačného nástroja pre technikov, ktorí budú energetickú certifikáciu vykonávať.

Pripravená legislatíva a nástroje budú prezentované miestnym orgánom, verejnosti ako aj expertom v oblasti stavebníctva v oboch krajinách v rámci pripravovaných seminárov a konferencií v priebehu Marca a Apríla tohoto 2011.

Je potrebné zdôrazniť, že EBRD poskytuje Moldavsku a Kirgizsku veľmi užitočnú a potrebnú pomoc podporením tvorby nového regulačného rámca v sektore budov.

Je to po prvýkrát, kedy sa primárna a sekundárna legislatíva v týchto štátoch pripravuje vychádzajúc zo skúseností Európskej únie a v súlade so Smernicou 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov. Tento prístup uľahčuje vstup novým investíciám do týchto štátov a predstavuje krok vpred pre reformu tarifnej energetickej politiky, k zachovaniu sociálnej stability a prispieva k riešeniu dôsledkov finančnej krízy zavádzaním technicky jednoduchých, no energeticky úsporných opatrení na lokálnej úrovni, ktoré zároveň vytvárajú nové pracovné príležitosti, teda opatrenia s pozitívnym vplyvom na mikro- a makroekonomické ukazovatele oboch štátov.