Náš tím

V združení Energetické centrum Bratislava sa snažíme obklopiť  tímom zanietených ľudí. Každý sa špecializuje na niektorú z oblastí v rámci EE (energetickej efektívnosti) a OEZ (obnoviteľných energetických zdrojov), šírenia informácií a manažmentu, financovania a ekonomiky a mnohých iných.

Ing. Marcel Lauko PhD. 

Riaditeľ

Štúdium ukončil na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde od roku 1995 pôsobil ako odborný asistent na Katedre financií a v roku 2004 ukončil doktorandské štúdium v špecializácii financie. Vo svojej akademickej činnosti sa zameriaval na problematiku podnikateľských financií a na metódy hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov. V ECB začal pôsobiť od roku 2006 ako investičný konzultant oddelenia Centrum pre verejné osvetlenie so zameraním na poskytovanie poradenstva pre samosprávy. Riaditeľom ECB sa stal 17. novembra 2008. V súčasnosti sa špecializuje na projektový manažment projektov zameraných na inovatívne finančné schémy energetických projektov a zvyšovanie povedomia v tejto oblasti.  Ako zástupca ECB pôsobí v rôznych poradných komisiách či iných záujmových zoskupeniach a podieľa sa tak na pripomienkovaní pripravovanej legislatívy.

Ing. Bronislava Švolíková, PhD.

Projektová manažérka, predsedníčka združenia ECB

V ECB pracuje od roku 2001 ako projektová manažérka. Od roku 2005 je predsedníčkou Zhromaždenia členov združenia ECB. Ukončila štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave. Má skúsenosti najmä v oblasti prípravy a manažmentu energetických projektov zameraných na energetickú efektívnosť v budovách a priemysle, projektov zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov a financovanie energetických projektov. V posledných troch rokoch sa venuje z pozície koordinátora aj projektom podporeným z prostriedkov Európskej Banky pre Obnovu a Rozvoj zameraných na prípravu legislatívy, ktorá zavádza energetickú hospodárnosť v budovách v Kirgizsku a Moldavsku v zmysle Európskej legislatívy.

Ing. Darina Pšenáková

Ekonomická manažérka, členka združenia ECB

Vyštudovala Fakultu manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor Manažment podnikateľských subjektov. V ECB pôsobí od roku 2000. Je zodpovednou za metodiku účtovníctva a daňovú problematiku, finančný manažment združenia. Prípravuje kalkulácie a rozpočty projektov a zodpovedá za dodržiavanie čerpania projektových rozpočtov a prípravu finančných správ.

Ing. Monika Rothová

Projektová manažérka, členka združenia ECB

Úspešne ukončila Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, odbor chemické inžinierstvo. V ECB sa špecializuje na prípravu a realizáciu projektov zameraných na energetickú efektívnosť a mobilitu. Koordinovala projekt bezplatného energetického poradenstva a zabezpečovala kontaktný bod pre oblasť mobility manažmentu a aktivít v oblasti dopravy v ECB.

Ing. Roman Caban

Projektový manažér, technický expert v oblasti energetiky

Študoval na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka odbor Manažérstvo kvality produkcie a neskôr na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Energetika. V Energetickom centre Bratislava pôsobí od januára 2013 na pozícii projektový manažér pre oblasti energetická efektívnosť a využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie.

Ing. Pavol Tužinský

Projektový manažér, technický expert v oblasti energetiky

Študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odbory Pozemné stavby a architektúra a Technické zariadenia budov. Má skúsenosti s prípravou energetických auditov, projektovej dokumentácie v oblasti TZB, investičných zámerov pre technické riešenia technologických zariadení s cieľom dosiahnuť úspory energie. Pre Energetické centrum Bratislava  pracuje od augusta 2013. Zameriava sa na návrhy technických riešení pre projekty znižovania spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie, technicko-ekonomické posudky projektov znižovania spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie, pripravuje lokálne a regionálne energetické koncepcie a akčné plány, štúdie trhu, štúdie uskutočniteľnosti projektov z oblasti energetiky.

Ing. Marek Lipa

Projektový manažér oddelenia CEVO

Štúdium ukončil roku 1998 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, odbor Siloprúdové inžinierstvo, zameranie Svetelná technika a management v elektrotechnike. Po štúdiu pôsobil vo vedúcich funkciách v rôznych spoločnostiach (Honeywell, Danubia Tel, Kopos, Elis). V roku 2006 nastúpil do ECB, ktoré založilo oddelenie CEVO (Centrum pre verejné osvetlenie) v rámci realizácie projektu „Odstraňovanie bariér rekonštrukcie verejného osvetlenia na Slovensku“. Viedol činnosti oddelenia a je spoluzakladateľom spoločnosti CEVO s.r.o., ktorá pokračuje v jeho činnostiach aj po ukončení projektu a spoločnosť je zároveň členom zoskupenia “Group ECB”.

Ing. Darina Dzurjaninová

Lokálny technický koordinátor

Vyštudovala Slovenskú technickú univerzitu, Chemicko-technologickú fakultu v Bratislave, odbor Ekonomika a riadenie priemyslu. Má bohaté skúsenosti s výskumom v oblasti potravinárskeho priemyslu. Od začiatku roku 2011 zastrešuje projekt Udržateľná doprava v Bratislave z pozície Lokálneho technického koordinátora. Má na starosti koordináciu aktivít projektu a komunikáciu vrámci medzinárodného projektového tímu.

Soňa Petrovič Čutorová

Účtovníčka

Venuje sa spracovaniu účtovníctva ECB vrátane detailnej projektovej analytickej evidencie, archivácii účtovnej dokumentácie a riešeniu daňovej problematiky. Zabezpečuje vzdelávanie v ekonomickej oblasti.

Michaela Danišová

Administratíva

Poskytuje administratívnu podporu pre všetkých členov tímu, je zodpovedná za internú komunikáciu realizačného tímu projektu Úspory energie – bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti.