Kogenerácia a trigenerácia

Kogenerácia je produkcia tepla a elektriny v jednom zariadení. Väčšina spaľovacích motorov (piestové, turbínové) určených na výrobu elektriny má problém, čo s odpadovým teplom. Na mechanickú energiu (krútivý pohyb hriadeľa poháňajúceho elektrický generátor) sa totiž premení len približne tretina energie obsiahnutej v palive. Zvyšok je odpadové teplo. Kogeneračná jednotka sa projektuje tak, aby dosiahla požadovaný tepelný výkon; výroba elektriny je v tomto prípade bonus. Najjednoduchšími kogeneračnými jednotkami sú stacionárne piestové motory. Väčšinou ide o konverziu automobilových motorov. Automobilky vyrábajú motory s potenciálom dostatočne širokého spektra výkonov od desiatok kiloWattov do takmer jedného megaWattu elektrického výkonu. Teplo sa použije na vykurovanie a elektrinu možno predať do rozvodnej siete.

Nie je to teda žiadna veda, len rozumný prístup k využitiu energie. Problém väčšiny technológií produkujúcich aj teplo nastáva v lete. Keď sú vonku tridsaťstupňové teplá, je, okrem špecifických prevádzok (sušiarne dreva alebo potravín), len málo možností zhodnotiť teplo produkované v kogeneračke. Tu prichádza do úvahy využiť trigeneráciu – výrobu chladu z tepla v sorpčných obehoch. Podľa stránky Opens external link in new windowwww.kogeneracia.sk je základným princípom sorpčných obehov tepelný pochod, v ktorom sa chladivo pri nízkom tlaku pohlcuje vhodnou látkou (absorbentom). Potom sa dopravuje do výmenníka, ktorý pracuje pri vyššiom tlaku, kde sa chladivo prívodom tepla znovu z roztoku varom uvoľňuje (vypudzuje). Výsledkom je chladivo s vyšším tlakom, ktorý zodpovedá podmienkam kondenzácie. Takto získaný chlad sa dá využiť na chladenie v budovách.