Ing. Pavol Tužinský

Projektový manažér, technický expert v oblasti energetiky

Študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odbory Pozemné stavby a architektúra a Technické zariadenia budov. Má skúsenosti s prípravou energetických auditov, projektovej dokumentácie v oblasti TZB, investičných zámerov pre technické riešenia technologických zariadení s cieľom dosiahnuť úspory energie. Pre Energetické centrum Bratislava  pracuje od augusta 2013. Zameriava sa na návrhy technických riešení pre projekty znižovania spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie, technicko-ekonomické posudky projektov znižovania spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie, pripravuje lokálne a regionálne energetické koncepcie a akčné plány, štúdie trhu, štúdie uskutočniteľnosti projektov z oblasti energetiky.

tuzinsky@ecb.sk

Referencie:

Projekty na ktorých v súčasnosti pracuje:

Transparense – Increasing Transparency of Energy Services Markets – Zvýšenie transparentnosti trhov energetických služieb. Projekt je financovaný z programu Intelligent Energy Europe. Hlavným cieľom projektu Transparense je zvýšiť transparentnosť a dôveryhodnosť EPC trhu (metóda EPC – Energy performance contracting, financovanie z garantovaných úspor energie) v celej Európe vytvorením kódexov správania pri kontraktoch EPC a podporovaním transferu know-how a skúseností v európskych krajinách.

Energetický manažment Mesta Malacky
Projekty financované metódou EPC