Ing. Marcel Lauko PhD.

Riaditeľ

Štúdium ukončil na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde od roku 1995 pôsobil ako odborný asistent na Katedre financií a v roku 2004 ukončil doktorandské štúdium v špecializácii financie. Vo svojej akademickej činnosti sa zameriaval na problematiku podnikateľských financií a na metódy hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov. V ECB začal pôsobiť od roku 2006 ako investičný konzultant oddelenia Centrum pre verejné osvetlenie so zameraním na poskytovanie poradenstva pre samosprávy. Riaditeľom ECB sa stal 17. novembra 2008. V súčasnosti sa špecializuje na projektový manažment projektov zameraných na inovatívne finančné schémy energetických projektov a zvyšovanie povedomia v tejto oblasti.  Ako zástupca ECB pôsobí v rôznych poradných komisiách či iných záujmových zoskupeniach a podieľa sa tak na pripomienkovaní pripravovanej legislatívy.


lauko@ecb.sk

Referencie:

Projekty, ktoré rieši v súčasnosti:

EESI – European Energy Service Initiative – Európska iniciatíva pre energetické služby. Projekt zameraný na podporu využívania energetických služieb a špecificky metódy Energy Performance Contracting pri realizácii opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti. Projekt je financovaný z programu Intelligent Energy Europe
Udržateľná doprava v Bratislave – Projekt financovaný zo zdrojov UNDP/GEF, zameraný na znižovanie emisií z dopravy v Bratislave
Príprava zákona o energetickej hospodárnosti budov v Moldavsku – Poradenské služby vrámci programu technickej asistencie Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Úspešne ukončené projekty:

RFEEBE – Príprava regulačného rámca pre oblasť energetickej efektívnosti v budovách v Moldavsku a Kirgizsku (projekt v súčasnosti pokračuje implementačnou fázou novej legislatívy v Kirgizsku a prípravou zákona o energetickej hospodárnosti budov v Moldavsku)
FIRE - Podpora inovácií v obnoviteľných zdrojoch energie
SETatWork  – podpora a propagácia technológií využívania OZE a EE na trhoch v EÚ, Ázii a Rusku