Geotermálna energia

Geotermálna energia súvisí s teplom zemského jadra. Väčšinou sa prejavuje ako zemetrasenia, sopečná činnosť alebo ako gejzíry a horúce pramene. Dokladom bohatej sopečnej činnosti na území Slovenska je množstvo horúcich prameňov a vrtov, ktoré sa najčastejšie využívajú v kúpeľníctve a turistike. Len vďaka energii Zeme sa môžeme v rôznych aquaparkoch kúpať počas celého roka. Geotermálna energia sa dá vyžívať aj na vykurovanie – v Galante tak získava teplo vyše tisíc bytov a nemocnica. V Podhájskej vykurujú geotermálnou energiou skleníky. Už veľa rokov sa hovorí o možnosti dodávať teplo z vrtov celým Košiciam. Horúca voda z takéhoto vrtu musí vo výmenníkovej stanici odovzdať svoje teplo kvapaline, ktorá bude prúdiť v radiátoroch. Nevýhodou geotermálnej energie sú vysoké náklady na prípravu vrtu a aj to, že vrty by mali byť dva – jedným sa horúca voda čerpá a druhým putuje späť. Keby sme to nerobili, ohrozili by sme množstvom minerálov obsiahnutých v takto získanej vode kvalitu povrchových vôd a vyčerpaním vody zas samotný vrt. Vysoká mineralizácia týchto vrtov so sebou prináša extrémne nároky na materiály použité vo výmenníkovej stanici. Korozívne prostredie geotermálnych vrtov si na nekvalitných materiáloch rýchlo vyberie svoju daň. Vo svete (USA, Nový Zéland, Taliansko) používajú geotermálnu energiu aj na výrobu elektriny. Tam však teplota vody alebo pár presahuje 200 stupňov, kým na Slovensku je to od 45 do 130 °C.

Tepelné čerpadlá

Podmnožinou využívania energie tepla sú tepelné čerpadlá. Ich princíp sa podobá chladničke naopak. To znamená, že pôdu (buď v hlbokých vrtoch – studniach alebo v širokých horizontálnych poliach kolektorov približne meter pod zemou) mierne ochladzujeme (odoberáme z nej teplo) a odovzdávame ho budove (sídlisku). Tepelné čerpadlá však nie sú čisto obnoviteľný zdroj energie, počítajú sa do opatrení energetickej efektívnosti.