Archív projektov

Ukončené projekty

2013

Opens external link in new windowINREN - Inteligentné využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Projekt financovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 sa zameriava na podporu efektívneho využitia (najmä) obnoviteľných zdrojov energie v regióne Mesta Malacky na slovenskej strane a v regióne Rømerland Carnuntum na rakúskej strane. Pomocou tohto projektu sa snažíme napomáhať k dosiahnutiu záväzkov EÚ a Slovenska do roku 2020 s pomocou využitia potenciálu obnoviteľných zdrojov v hraničnom regióne a propagáciou existujúcich úspešných realizácií. Na rakúskej strane sa v spomínanom modelovom regióne pokúsi projektový tím optimalizovať výrobu elektriny na 100% z obnoviteľných zdrojov s ohľadom na spotrebu regiónu a región by sa tak stal plne energeticky sebestačným. Na slovenskej strane realizujeme v Meste Malacky pilotný projekt. Na športovej hale Malina bol inštalovaný systém slnečných kolektorov na ohrev vody v bazéne a ostatné potreby haly. Ďalej pripravujeme databázu realizovaných projektov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie na Slovensku. Tento atlas je priebežne aktualizovaný na stránke a bude aj knižne publikovaný.

2012

Opens external link in new windowEESI - European Energy Service Initiative – Európska iniciatíva pre energetické služby. Projekt zameraný na podporu využívania energetických služieb a špecificky metódy Energy Performance Contracting (EPC) pri realizácii opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti. Nadväzujeme tak na naše už viac ako 10 rokov trvajúce aktivity v tejto oblasti. Energetické služby a predovšetkým metóda EPC predstavuje progresívny spôsob zabezpečenia investícií do energetických zariadení s garantovaným výsledkom bez potreby investovania vlastných zdrojov vlastníka zariadenia. Našou úlohou vrámci projektu je transfer poznatkov  z krajín s rozvinutými trhmi energetických služieb a ich adaptácia na slovenské podmienky. Vytvoríme vzorové dokumenty uľahčujúce využitie tohto konceptu – dokumenty pre verejné obstarávanie, vzorové zmluvy, postupy pre monitorovanie a vyhodnotenie dosiahnutých úspor. Projekt je financovaný z programu Intelligent Energy Europe.

2009 – 2011

Opens internal link in current windowRFEEBE - Príprava regulačného rámca pre oblasť energetickej efektívnosti v budovách v Moldavsku a Kirgizsku.V júni 2009 sa v dvoch štátoch – Moldavsku a Kirgizsku začal nový projekt financovaný zo zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) s názvom ”Podpora tvorby nového legislatívneho rámca pre hodnotenie energetickej hospodárnosti budov”. Cieľom projektu je poskytnúť v oboch štátoch miestnym inštitúciám zodpovedným za tvorbu legislatívy, asistenciu pri príprave regulačného rámca v sektore budov a pri zavádzaní hodnotenia energetickej hospodárnosti budov v súlade s Európskou Smernicou o energetickej hospodárnosti budov 2002/91/ES, zvyšovať odbornosť miestnych orgánov a odborníkov pôsobiacich v sektore budov.

Opens internal link in current windowPALISOL - Propagácia a aplikácia solárnych systémov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Zámerom projektu bolo, ako už názov napovedá, spropagovať využívanie solárnych kolektorov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Počas leta 2009 pribudli na Hospici sv. Františka z Assisi v Palárikove solárne kolektory. Súčasťou propagácie bolo aj vydanie publikácie “Slnko k službám – možnosti využívania slnečnej energie” a zriadenie monitotoracieho systému pre monitorovanie a vyhodnocovanie dodanej energie prostredníctvom online internetovej aplikácie. Výstupy sú sprístupnené na internetovej adrese www.palisol.sk.

Opens external link in new windowMínus 3 percentá - Príklady praktického uplatňovania Smernice o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách. Zjednodušene projekt sa zameral na znižovanie spotreby energie v komunálnej sfére o 3 percentá ročne. V šiestich európskych mestách na vzorových projektoch uplatniť smernicu 2006/32/EC o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách na lokálnej úrovni dosiahnutím 3% poklesu spotreby energie zúčastnených miest ročne. Za Slovensko sa do projektu zapojilo Mesto Malacky. ECB ako energetický expert v rámci projektu vypracovalo termovízne analýzy 14-tich sledovaných budov v správe Mesta Malacky a ich energetické audity. Projekt bol podporený programom Intelligent Energy Europe.

Opens external link in new windowEubionet III - Riešenia pre prekonávanie bariér na trhu s biomasou a dostupnosť surovín. Pod názvom Eubionet sa skrýva európska sieť so zameraním na bioenergetiku. Analyzuje súčasné a budúce trendy na trhu s biomasou ako palivom a na cenové analýzy týchto palív. Cieľom projektu bolo získať celoeurópsky prehľad o trhu s tuhou biomasou ako palivom, t.j. o množstvách dostupnej biomasy, o cezhraničných tokoch, cenách, technológiách energetického využívania biomasy, systémoch certifikácie trvalej udržateľnosti a nových perspektívnych druhoch biomasy. Na konci projektu bola vydaná brožúra “Nevyužívané zdroje biomasy, dostupnosť a vlastnosti pri spaľovaní”, ktorá je ešte stále k dispozícii na požiadanie na našej adrese, prípadne ju môžete získať na niektorom z našich seminárov.  Projekt bol podporený programom Intelligent Energy Europe.

Opens external link in new windowExBESS - Šírenie benchmarkingu a energetického manažmentu. Cieľom bolo zaviesť v pilotných priemyselných malých a stredných podnikoch (napr. mliekárne, pekárne, textilný priemysel…) energetický manažment a benchmarking, čo je nástroj na zvyšovanie energetickej efektívnosti ich prevádzok. Ako podpora týmto pilotným prevádzkam bol zostavený tzv. “e-learning”. Jeho súčasťou sú pokyny ako zostaviť energetický manažment a energetickú politiku podniku. Pre prevádzky bol taktiež zostavený vyhodnocovací nástroj pre stanovenie spotreby energie a metodika hodnotenia ukazovateľov spotreby a zoznam ukazovateľov úsporných opatrení pre jednotlivé oblasti priemyslu. Projekt bol podporený programom Intelligent Energy Europe.

Opens external link in new windowFIRE - Podpora inovácií v obnoviteľných zdrojoch energie. Európska únia vyčlenila na podporu výskumu OZE v 7. rámcovom programe 2,35 mld. Eur. Projekt mal za úlohu pripraviť malé a stredné podniky na účasť v projektoch financovaných úniou a úspešné čerpanie vyčlenených financií. Projekt bol podporený programom 6. rámcový program EK.

Opens external link in new windowSETatWork  - Udržateľné energetické technológie v praxi – Tématická podpora energetickej efektívnosti a energeticky úsporných technológií na trhoch s emisiami. Ako už z názvu vyplýva cieľom projektu bola podpora a propagácia technológií využívania OZE a EE na trhoch v EÚ, Ázii a Rusku a rozširovanie informácií o možnostiach financovania investičných aktivít prostredníctvom obchodovania s emisiami. Projekt bol podporený programom 7. rámcový program EK.

Opens external link in new windowLEAN - Založenie Lokálnej energetickej agentúry v Nitre.  Agentúra oficiálne vznikla 29.5.2009 ako záujmové združenie právnických osôb v rámci projektu Intelligent Energy Europe. Energetické centrum Bratislava je jedným z členov združenia. Podieľali sme sa na príprave projektu a samotnom zakladaní na prelome rokov 2007/2008 v úzkej spolupráci s Mestom Nitra. Hlavným predmetom činosti agentúry je konzultačná činnosť vedúca k zvýšeniu energetickej efektívnosti a sebestačnosti, analytické a koncepčné práce či iniciovanie a príprava projektov v oblasti energetiky na lokálnej úrovni. Jednou z najvýznamnejších úloh je vypracovanie Akčného plánu Mesta Nitra, ktorý bude monitorovať spotrebu energií a aj množstva emitovaného CO2.

2005-2008

ISEES - Zlepšovanie sociálneho dialógu v sociálnych budovách (panelákoch). Projekt sa venoval analýze spotrebiteľského správania konečných odberateľov energie – domácnosti v bytových domoch napojených na systémy centrálneho zásobovania teplom.  Výskum a merania dokázali vplyv samotných užívateľov na výšku nákladov za dodávky tepla. Prostredníctvom detailných meraní v bytových domoch sa podarilo získať údaje, ktoré slúžia aj obyvateľom aj dodávateľom tepla. Na stiahnutie: Initiates file downloadužívateľská príručka pre domácnosti (*.pdf, 2,9 MB) Initiates file downloadpríručka pre dodávateľov tepla (*.pdf 0,9 MB). Projekt bol financovaný programom Intelligent Energy Europe.

Opens external link in new windowINOFIN - Inovatívne financovanie renovácie sociálnych bytov. Hľadali sme a hodnotili rôzne finančné schémy rekonštrukcie bytových domov. Projekt bol financovaný programom Intelligent Energy Europe.

RESTMAC - Marketingová kampaň EÚ “Vytváranie trhu pre technológie OZE v EÚ”. Rozsiahle propagačné aktivity zamerané na nové členské štáty a pristupujúce štáty EÚ, ostrovy Stredozemného mora, Čínu, Kóreu a Filipíny. Cieľom bolo odstraňovať bariéry širšieho využívania OZE. Podporený programom 6. rámcový program EÚ.

Opens external link in new windowEnergia pre kohéziu (E4C) Okres Veľký Krtíš a využívanie OZE – Projekt sa zameriaval na regionálne energetické plánovanie, jeden zo základných nástrojov trvalo udržateľného rozvoja. Navrhli sme energeticky efektívne opatrenia a identifikovali projekty využívania OZE. Vrámci projektu sme vypracovali komplexnú regionálnu energetickú koncepciu. Bol to prvý dokument obdobného typu v rámci SR a inšpirovali sa ním aj iné regióny – Nitriansky a Košický samosprávny kraj.

Opens external link in new windowMOVE - Medzinárodné zoskupenie pre podporu manažmentu mobility. V Žiline vznikla regionálna agentúra pre rozvoj riadenia mobility, zapojili sme sa do projektu Týždeň mobility a pripravili Akčný plán pre dopravu v Žiline. Projekt bol financovaný programom Intelligent Energy Europe.

BELIEF - Budovanie lokálnych fór pre inteligentnú energiu. Dôraz sa kládol na podporu miest a obcí, ktoré využívajú či podporujú OZE a EE. Podporoval sa vznik lokálnych združení aktérov na trhu s energiou. Pripravili sme metodológiu a identifikovali nástroje na zavádzanie trvalo udržateľnej stratégie v mestách a obciach s dôrazom na integráciu s územným plánovaním. Projekt bol financovaný programom Intelligent Energy Europe.

CEERES - Integrácia dodávok elektriny z kogenerácie OZE v nových členských štátoch EÚ.

ENFUGEN - Posilnenie spolupráce v oblasti výskumu palivových článkov a palív na báze vodíka. Mapovali sme situáciu v uvedenej oblasti v jednotlivých štátoch Európy, analyzovali súčasný stav a identifikovali bariéry a potreby pre úspešnú realizáciu výskumu. Podporený programom 6. rámcový program EÚ.

Opens internal link in current windowCF-SEP - Komerčné financovanie energetických projektov. Hľadali sme možnosti financovania projektov OZE a EE. Vznikol manuál – prehľad finančných zdrojov a produktov na podporu spomínaných projektov, vrátane podmienok ich poskytovania pre malé a stredné podniky. Poskytli sme sériu školení pre pracovníkov bankových a finančných inštitúcií o špecifikách investícií do OZE a EE, o aktuálnej legislatíve. V rámci projektu sme poskytli technickú asistenciu pri príprave štyroch konkrétnych investičných zámeroch. Projekt bol financovaný programom Intelligent Energy Europe.

2004

SMART energia pre mesto Kikinda, Srbsko a Čierna Hora, program Slovak aid, Minsterstvo zahraničných vecí SR, NPOA, SK.

Cieľom programu SMART energia pre mesto Kikinda je rozvojová pomoc pri rekonštrukcii a modernizácii lokálnej energetickej infraštruktúry. Projekt súvisí s rozvojovými zámermi programu Spojených národov Millennium.

Obnoviteľná energia pre Banja Luku, Bosna and Hercegovina, program Slovak aid, Minsterstvo zahraničných vecí SR, UNDP.

Zámerom programu je rozvojová pomoc pri rekonštrukcii a modernizácii lokálnej energetickej infraštruktúry. Projekt súvisí s rozvojovými zámermi programu Spojených národov Millennium. Keďže na Slovensku sme podobným procesom transformácie energetickej infraštruktúry prešli, naše skúsenosti a know-how boli dobrý základ pre zlepšenie spolupráce v tejto oblasti.

Modernizácia teplárne v Žiline, ISPA, EK.

Úlohou toho projektu bolo dosiahnuť súlad s direktívami EK, ktoré sa zameriavajú na kvalitu ovzdušia; najmä s direktívami 96/61/EK a 96/62/EK. Vybudovanie odsírovacej jednotky znížilo znečistenie v okolí Žiliny – v jednej z najznečistenejších oblastí SR. Žilinská teplárenská je najväčšia tepláreň na tuhé palivo a zredukovanie jej emisií znamená zlepšenie kvality ovzdušia v meste a okolí.

Podpora zavádzania malých a stredných kogeneračných jednotiek ako náhrady jadrovej energetiky (KOMBINELT), EKOPOLIS, SK.

Tento projekt sa zameriaval na analýzu súčasného stavu využívania malých a stredných kogeneračných jednotiek na Slovensku, monitoring prekážok a hľadanie spôsobov na ich prekonanie. Jednou z aktivít projektu bolo aj vypracovanie Akčného plánu využívania malých a stredných kogeneračných jednotiek na roky 2004 – 2012 s dosahom na prípravu energetickej legislatívy v SR.

2003

Energeticky efektívne priemyselné kuchyne – cesta k trvalo udržateľnej produkcii, SAVE II, EK

Energeticky efektívne verejné osvetlenie (EnLight),  SAVE II, EK

Definovanie charakteristík „udržateľných komunít, identifikácia faktorov úspechu a šírenie koncepcie, V. Rámcový program, EK

Vytvorenie medzinárodného trhu pre zavádzanie EE a jej financovanie treťou stranou v štátoch SVE, SAVE, EK.

Energetické štítky pre domáce elektrospotrebiče, SAVE II, EK.

Tento projekt poskytol nástroj na podporu zavádzania legislatívy pre energetické štítkovanie, ktoré pripravili štyri nové členské štáty EÚ (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Projekt sa zameral na zainteresovanie privátnych hráčov – maloobchodných predajcov a ich zákazníkov – v procese implementácie energetických štítkov pre elektrospotrebiče.

Zavedenie energetických štítkov pre existujúce budovy (PROMENLAB) SAVE, EK.

Na úrovni EÚ predstavuje spotreba tretieho sektora a domácností až  41 percent konečnej potreby energie. Oblasť budov ponúka veľa možností zlepšenia efektivity a zníženia emisií. Tento projekt bol krokom k direktíve o Energetickej hospodárnosti budov so zámerom otestovať a predstaviť energetické štítky pre budovy s plochou menšou, než 1 500 m2.

Nízkoenergetické a nízkonákladové sociálne bývanie pre nové členské štáty (LOw COst SOCial housing, LOCOSOC), SAVE, EK.

Napriek tomu, že nové štandardy EE sú implementované vo všetkých štátoch EÚ, Nízkoenergetické sociálne bývanie nebolo v nových členských štátoch predstavené pre mnohé prekážky. Holandsko a Rakúsko pritom majú bohaté skúsenosti s týmto druhom bývania.

Projekt budovy OPET, EK

Centrálny zdroj tepla, kogeneračné jednotky OPET, OPET, EK

Európska cena za energetiku – EURENA

Cieľom tohto projektu je realizácia a informačná kampaň o Európskej cene za energetiku v celej Európe.

Energeticky efektívne verejné osvetlenie – ENLIGHT

Zámerom tohto projektu bolo poskytnúť ľuďom s dosahom na rozhodovanie aplikačné nástroje a príklady dobrých riešení úspor energie. Na základe výstupov projektu môžu analyzovať, plánovať a zaviesť úsporné riešenia verejného osvetlenia. Členmi medzinárodného konzorcia projektu EnLight boli energetické agentúry, dodávatelia energií a samosprávy z Grécka, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Španielska, Švédska, Talianska. Každý partner identifikoval časť mesta, v ktorom sledoval, zhodnotil, navrhol a realizoval v spolupráci so samosprávou rekonštrukciu verejného osvetlenie.

Environmentálna náuka cez zavedenie programov úspor energií v školách, ENEDIS, REC, HU.

Hlavným zámerom tohto projektu bolo prekonanie nezáujmu verejnosti. Nezáujem je významná prekážka zlepšenia životného prostredia a zabezpečenie EE v štátoch SVE a NIS. Hlavnou príčinou tohto stavu je nedocenenie záležitostí ??P a historicky deformované ceny energie.

Stimulácia regionálneho trhu s peletami v Európe (REG-PELLETS), 2002,ALTENER, EK.

Aby sa zabezpečila istota, že ekonomický potenciál peliet sa využíva správnym spôsobom, kvalita je garantovaná a hospodárska súťaž rešpektuje environmentálne aspekty, teba spojiť výskum, obchod a klientov.  Takáto spolupráca však nastane len v prípade, že sa zmenší informačná asymetria a bariéry. Kooperácia medzi hráčmi na európskom trhu existuje, len ešte musí byť posilnená.

Dostupnosť alternatívnych zdrojov energie pre znevýhodnené komunity v Maďarsku a na Slovensku so zvláštnym zameraním na Rómske komunity, UNDP/GEF

Návrh tarifnej politiky pre obnoviteľné zdroje energií (ZELTAR)

2001

Internetový portál www.e-filip.sk

eFilip.sk je nezávislý portál, ktorý sa zaoberá poradenstvom v oblasti stavebníctva a úspor energií

Publikácia Stavajme a bývajme s Filipom – tlačená verzia www.e-filip.sk

Národná štúdia energetickej efektívnosti

Prieskum spokojnosti zákazníkov Centrálneho zásobovania teplom CZT v  štátoch SVE po rekonštrukcii zdroja tepla a distribučnej sústavy

Centrálne zásobovanie teplom (CZT) na Slovensku: Identifikácia projektov rekonštrukcie systému CZT a využitia kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET)

2000

ECB sa stalo plnoprávnym členom siete  OPET k 1. januáru 2000 a rozšírilo svoje aktivity aj na energetickú efektívnosť, využívanie OZE a environmentálne hľadiská. ECB tiež získalo členstvo v Svetovej energetickej rade.

Seminár Bioplyn

ukázal na možnosti a potenciál technológií bioplynu v SR

Kniha Drevný odpad…čo s ním?

hodnotenie potenciálu lesného odpadu v SR, environmentálne a legislatívne podmienky a dostupné technológie

Aktualizované vydanie publikácie Energetický sektor na Slovensku

Prehľad systémov ústredného vykurovania v štátoch strednej a východnej Európy

1999

Organizovanie konferencie CTI / Industry joint seminar on technology diffusion in eastern Europe. Na seminári sa zúčastnilo 128 účastníkov z 30 štátov celého sveta

1998

Prehľad trhu solárnych technológií na Slovensku

Príručka Energia z bioplynu

Publikácia Energetický sektor na Slovensku

ponúkla komplexný prehľad energetického sektoru v SR, trendy a prognózy vývoja

Príručka Solárna energia

Profil sektoru ústredného vykurovania v SR