Aktuálne projekty

Opens external link in new windowProcA – Green Public Procurement in Action – Zelené verejné obstarávanie v praxi – projekt ProcA je zameraný na verejné obstarávanie energeticky efektívnych a zelených riešení podľa definície v Akčných plánoch udržateľnej energetickej efektívnosti (SEAP). ProcA podporuje začlenenie zelených verejných obstarávaní do Akčných plánov a podporuje urýchlenie implementácie SEAP-u zvyšovaním efektívnosti nakupujúcich organizácií. Projekt je realizovaný v rámci programu Intelligent Energy – Europe (IEE).

Opens external link in new windowCombinES – Combining energy services with subsidy schemes to finance energy efficiency in Central Europe – Kombinovanie energetických služieb s dotačnými schémami
na financovanie energetickej efektívnosti v strednej Európe. CombinES podporuje ekologicky šetrné technológie a aktivity na zabezpečenie ekologicky efektívnych výrobných procesov. Poskytnutím viacerých príležitostí praktických implementácií projektov energetickej efektívnosti sa dopyt po energeticky efektívnych technológiách podstatne zvýši a vytvorí motiváciu pre inovácie vo využívaní energie. Tento projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu STREDNÁ EURÓPA spolufinancovaného z Európskeho fondu  regionálneho rozvoja (ERDF).

Základné aktivity a účely projektu:

 • Prehľad potenciálu ekonomického trhu s EPC projektmi v rozmedzí stredoeurópskeho regiónu.
 • Prehľad existujúcich programov ponúkajúcich dotácie na projekty energetickej efektívnosti v rámci regiónu strednej Európy a projekty energetickej efektívnosti financované kombinovaním dotácií a EPC metódy.
 • Návrh zmien existujúcich dotačných programov, legislatívy a biznis modelov Energy Performance Contracting-u na umožnenie kombinovania dotácií s EPC, a na efektívnejšie financovanie projektov energetickej efektívnosti.
 • Návrh nového modelu dotačných programov na spolufinancovanie EPC projektov. Tento navrhovaný model bude prispôsobený krajinám strednej Európy s možnosťou na presun a adaptáciu aj do ostatných krajín EÚ.

Cieľové skupiny:

 • Spotrebitelia energie vo verejnom sektore (školy, nemocnice, kancelárske budovy).
 • Spotrebitelia energie v súkromnom sektore (predajcovia a poskytovatelia služieb).
 • Súkromní investori (Energy Service Companies (ESCOs)), ktorí sú poskytovateľmi projektov EPC.
 • Subjekty s rozhodovacími právomocami na úrovni EÚ, národnej a regionálnej úrovni, ktoré majú vplyv na návrh dotačných programov, legislatívy a organizačných predpisov.
 • Dodávatelia energií.

www.combines-ce.eu

Stiahnite si leták o projekte CombinES.

Opens external link in new windowEXREN – Explore Renewable Energy – Objavovanie obnoviteľných zdrojov energie. Tento projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu STREDNÁ EURÓPA spolufinancovaného z Európskeho fondu  regionálneho rozvoja (ERDF). Projekt sa začal v júli 2013. V nadväznosti na ukončený projekt“INREN“ (1.10.2009-28.02.2013) sme získali mnoho informácií ohľadne využitia obnoviteľných zdrojov v prihraničnom regióne. Cieľom projektu je zabezpečiť väčšie zapojenie budúcich generácií a hospodárskych subjektov. Ambicióznym cieľom je znížiť nezamestnanosť v regióne ponukou pracovných miest v energetike a vzbudenie záujmu o štúdium energetických odborov u dorastajúcej generácie.

Spomedzi aktivít projektu vyberáme:

 • Cezhraničné sympózium
 • Expertné zisťovanie potrieb trhu prostredníctvom riadených rozhovorov a vyhodnotenie výsledkov, sieťovanie aktérov trhu v prihraničnom regióne
 • Príprava konceptu vzdelávania a letného tábora pre mládež vo veku 12-16 rokov
 • Predstavenie možnosti zamestnania a vzdelania v oblasti energetiky
 • Zapojenie regionálnych aktérov a tým potenciálnych (budúcich) poskytovateľov vzdelania a zamestnania.

Opens external link in new windowTransparense – Increasing Transparency of Energy Services Markets – Zvýšenie transparentnosti trhov energetických služieb. Projekt je financovaný z programu Intelligent Energy Europe. Hlavným cieľom projektu Transparense je zvýšiť transparentnosť a dôveryhodnosť EPC trhu (metóda EPC – Energy performance contracting, financovanie z garantovaných úspor energie) v celej Európe vytvorením kódexov správania pri kontraktoch EPC a podporovaním transferu know-how a skúseností v európskych krajinách. Projekt má veľký potenciál na vytvorenie a zväčšenie európskeho EPC trhu a tým na dosiahnutie značného zlepšenia energetickej efektívnosti vďaka 20 projektovým partnerom, ktorí majú skúsenosti s rozvinutými aj začínajúcimi EPC trhmi. V priebehu projektu pripravíme 3 workshopy a 3 národné pozičné dokumenty na podporu ESCO združení (ESCO – Energetické agentúry a spoločnosti poskytujúce energetické služby) v krajinách, kde ESCO združenia neexistujú, ale kde je dostatočný počet ESCO spoločností, ktoré majú záujem združenie vytvoriť (Slovinsko, Švédsko a Holandsko). Ďalej vyškolíme existujúcich a nových dodávateľov služby EPC, pripravíme kódex správania, ktorý nastaví referenčný bod pre férové a kvalitné podnikanie v oblasti EPC. Naším dlhodobým cieľom je zvýšenie dopytu po EPC, kvantitatívny aj kvalitatívny rast EPC trhov, očakávame zvýšené využitie existujúceho nákladovo-efektívneho potenciálu úspor energie, ktorý prinesie úsporu energie 48 000 ton/rok a 134 000 ton CO2/rok v roku 2020.

www.transparense.eu

Opens external link in new windowGoECO – Development and Implementation of integrated Energy Concepts in Business Parks – Príprava a implementácia integrovaných energetických  koncepcií pre priemyselné parky. Projekt je financovaný z programu Intelligent Energy Europe.
Venujeme sa príprave nového konceptu zníženia spotreby energie a emisií CO2 v priemyselných parkoch. Vrámci neho pripravujeme analýzy dodávok energie a dopytu podľa štruktúry priemyselných parkov, identifikujeme potenciály úspor energie, pripravujeme štúdie uskutočniteľnosti pre konkrétne kľúčové technológie s cieľom zvyšovať mieru implementácie obnoviteľných zdrojov energie a energeticky úsporných technológií v podnikoch, priemyselných parkoch a MSP (malé a stredné podniky).
Cieľom projektu je tiež poskytnúť dostatok informácií potrebných pre rozhodovanie manažmentu MSP, vytvorenie komplexnej siete kľúčových aktérov  podnikateľského sektora – podniky, miestne a štátne inštitúcie, príprava akčných plánov (napr. využitie potenciálu OZE, vnútorného/vonkajšieho osvetlenia, vykurovania/chladenia atď.) so zameraním na komplexnosť riešení, realizácia integrovaných energetických koncepcií.

Cieľovými skupinami sú:

 • Obce, miestne a štátne inštitúcie
 • Miestne firmy, malé a stredné podniky
 • Energetické agentúry a spoločnosti poskytujúce energetické služby (ESCO)

www.go-eco.info

Opens external link in new windowUdržateľná doprava v Bratislave - Projekt financovaný zo zdrojov UNDP/GEF a pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Dlhodobým cieľom projektu je podporiť trhovú transformáciu pre efektívnu dopravu v Bratislave. Malo by sa to následne prejaviť v znížení produkcie emisií skleníkových plynov na území mesta a pre občanov viditeľnejším výsledkom – zlepšením dopravnej situácie na území mesta. Projekt rieši kapitolu novej parkovacej stratégie na území mesta, kapitolu zameranú na prioritizáciu električiek na križovatkách, kapitolu o vytvorení podmienok pre využívanie cyklistickej dopravy ako aj iných alternatív nemotorovej dopravy a kapitolu, ktorá prináša inovatívne modely a to “car sharing” a “car pooling”, zjednodušene zdieľanie osobných automobilov pri presunoch v rámci Bratislavy. Realizácia projektu je naplánovaná do polovice roku 2014. Pri jeho riešení úzko spolupracujeme s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a ďalšími subjektami ako sú mestské časti, Parkovacia asociácia, SHMÚ a mnohé ďalšie.

Opens external link in new windowVIBRATe - VIedeň BRATislava e-mobility predstavuje dvojročný pilotný cezhraničný projekt na podporu elektromobility v strednej Európe. Spoluprácou konzorcia rakúskych a slovenských spoločností prinesie do Twin City regiónu Bratislava – Viedeň infraštruktúru štandardizovaných nabíjacích staníc a propagáciu využívania elektromobilov. Projekt je financovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

Opens internal link in current windowPríprava zákona o energetickej hospodárnosti budov v Moldavsku - Poradenské služby vrámci programu technickej asistencie Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Cieľom projektu je poskytnúť miestnym inštitúciám zodpovedným za tvorbu legislatívy, asistenciu pri príprave regulačného rámca v sektore budov a pri zavádzaní hodnotenia energetickej hospodárnosti budov v súlade s Európskou Smernicou o energetickej hospodárnosti budov 2002/91/ES, zvyšovať odbornosť miestnych orgánov a odborníkov pôsobiacich v sektore budov.

Opens external link in new windowCEVO - Centrum pre verejné osvetlenie, Odstraňovanie bariér rekonštrukcie verejného osvetlenia na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2005 oddelenie výrazne prispelo k zlepšeniu stavu verejného osvetlenia (VO) v slovenských mestách a obciach. Poskytli sme stovky konzultácií zameraných na problematiku VO, vypracovali stovky energetických auditov VO a technicko-ekonomických štúdií rekonštrukcie VO, vypracovali desiatky žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z grantových programov a zorganizovali semináre a prednášky, zabezpečili niekoľko rekonštrukcií VO. Týmito aktivitami oddelenie dosiahlo úspory energie a teda peňazí z verejných zdrojov na úrovni 2800 MWh ročne.

Opens external link in new window EurObserver Barometer – Zúčastňujeme sa celoeurópskeho štatistického sledovania a vyhodnocovania OZE. V ročných intervaloch ho vyhodnocuje spoločnosť EREC (Európska rada výrobcov technológií obnoviteľných zdrojov). Už niekoľko rokov zabezpečujeme konkrétne štatistické údaje o využívaní OZE na Slovensku.

Archív

Informácie o projektoch, ktoré sme úspešne ukončili, sme presunuli Opens internal link in current windowsem